Informationen är ämnad för vårdpersonal i Sverige.
Sanofi logo
A A A

Ansvar och rättigheter

På denna sida beskrivs de juridiska regler som gäller för alla internetanvändare som besöker webbplatser som ägs och drivs av Sanofi AB (nedan kallat ”Sanofi”). Begreppet ”webbplats” avser i texten här nedan den eller de av Sanofis webbplatser som länkar till denna sida. Genom att söka och hämta information på denna webbplats anser Sanofi att du har godtagit dessa regler i sin helhet. Vi råder dig att ta del av dessa regler regelbundet eftersom de från tid till annan kan komma att ändras utan föregående meddelande.

1. Immateriella rättigheter

Denna webbplats ägs och drivs av Sanofi AB som tillhör Sanofi-koncernen. All information och allt material, inklusive varumärken, logotyper och domännamn, som publiceras på webbplatsen, skyddas av gällande lagar avseende immateriella rättigheter, och tillhör Sanofi eller dess dotterbolag, eller används med tillstånd från respektive ägare. Ingen del av materialet på denna webbplats får återges, kopieras, reproduceras, ändras, redigeras, laddas ner, överföras eller distribueras för något som helst ändamål utan uttryckligt skriftligt medgivande från Sanofi, med undantag för användning för press under villkor att immateriella rättigheter efterlevs och andra äganderätter som nämns. Förbudet mot nedladdning gäller inte sådant material som på webbplatsen uttryckligen erbjuds för nedladdning. Endast kopiering för privat användning är tillåten. Följande meddelande måste visas på alla kopior av hela eller delar av webbplatsinnehållet: "Copyright 2016 Sanofi – Med ensamrätt". Sanofi eller dess dotterbolag förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder mot alla intrång av dess immateriella rättigheter.

2. Typ av information
Webbplatsen innehåller information om hälsa, fysisk kondition, det medicinska området och olika typer av medicinsk behandling som uteslutande är avsedd för människor. Materialet tillhandahålls endast i informationssyfte och är inte tänkt att ersätta de råd som du får av din läkare eller annan medicinsk eller paramedicinsk personal. Använd inte informationen på denna webbplats för att diagnostisera sjukdomar eller fysiska problem eller för att ordinera eller använda något av de läkemedel som anges på webbplatsen. Rådgör alltid med din läkare, ditt vårdteam och övrig kvalificerad vårdpersonal.

Kontaktformuläret på sidan är avsett för att ge dig möjlighet att ställa frågor eller göra en förfrågan kring webbplatsen och dess relaterade innehåll. Om du använder kontaktformuläret så godkänner du automatiskt villkoren att inte:

  • Lägga upp material som inkräktar på rättigheterna hos tredje part, inklusive, immateriella rättigheter, personuppgifts- eller publiceringsrättigheter.
  • Lägga upp material som är olämpligt, olagligt eller stötande på något sätt.
  • Lägga upp eller skicka reklam.
  • Låtsas vara eller uppträda i annan persons namn.
  • Lägga upp eller skicka material mer än en gång, sk ”spam”.

Sanofi förbehåller sig rätten att (men är inte skyldig att) ta bort kommunikation som faller under ovan nämnda beskrivning.

3. Länkar till andra webbplatser
Sanofi kan inte hållas ansvarigt för tredjepartswebbplatser som du eventuellt ansluter till via Sanofis webbplats. Vi har ingen möjlighet att kontrollera innehållet på dessa tredjepartswebbplatser som är helt fristående från Sanofi. Att det finns en länk mellan webbplatsen och en tredjepartswebbplats innebär dessutom inte på något sätt att Sanofi godkänner innehållet på tredjepartswebbplatsen eller hur dess innehåll används. Det är dessutom ditt ansvar att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förhindra att skadlig kod, inklusive, men ej begränsat till, virus och trojanska hästar, överförs från webbplatsen. Externa webbplatser kan innehålla hyperlänkar till webbplatsen. Ingen sådan hyperlänk bör installeras utan uttryckligt medgivande i förväg från Sanofi. Sanofi ansvarar inte under några omständigheter eller på något sätt för sådana externa webbplatsers tillgänglighet och Sanofi varken granskar, kontrollerar, godkänner eller är ansvarigt för innehållet, annonseringen, produkterna eller övrigt material som finns på eller är tillgängligt via dessa webbplatser.

4. Personuppgifter och annan information
Sanofi AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter.

Personuppgifter är information som direkt identifierar, eller som i kombination med annan information skulle kunna användas för att identifiera dig och som skickas till eller samlas in av Sanofi. Exempel på sådan information skulle kunna vara ditt namn, adress, telefonnummer, e-mailadress eller liknande.

Sanofi kommer inte att samla in någon personlig information som inte frivilligt tillhandahålls genom t ex kontakt med Sanofi enligt angivna kontaktuppgifter eller kontaktformulär. Personuppgifter som lämnas till Sanofi kommer att behandlas konfidentiellt och uteslutande för ändamålet att ge dig så effektiv respons som möjligt. Genom att uppge personuppgifter genom kontaktfomulär godkänner du automatisk att Sanofi sparar och bearbetar uppgifterna för att kunna svara på din fråga via e-mail, vanlig mail, telefoneller annat sätt att förse dig med den information du efterfrågat.

Sanofi kommer inte att dela personuppgifter med tredje part annat än i fall där det rör i) enheter inom Sanofi-gruppen, ii) till leverantörer eller serviceföretag som anlitats av Sanofi för att tillhandahålla tjänster till dig (t ex att mottaga och tillhandahålla mailsvar). I det fall tredje part har tillgång till personuppgifter eller vi överför personuppgifter är de skyldiga att hålla dina personuppgifter konfidentiella.

Enligt personuppgiftslagen har du rätt att efter skriftlig ansökan en gång per kalenderår utan kostnad få besked om vilka personuppgifter om dig som finns registrerade. Du har också rätt att begära rättelse av sådana uppgifter.

Detta gör du genom att skicka en begäran:

4.2. Webbplatsen är inte konstruerad för att ta emot konfidentiell information, som du eventuellt skickar. Ingen information – oavsett dess form: dokument, data, bilder, frågor, förslag, idéer, anmärkningar eller liknande – som du skickar till webbplatsen betraktas därför av Sanofi som konfidentiell – med undantag för personuppgifter på det sätt som beskrivs ovan. Det faktum att du skickar dessa data till oss medför därför att vi anser oss ha rätten att använda, återge, sprida eller ändra dessa data, eller överföra dem för att behandla din förfrågan.

4.3 Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 1 juli 2011, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om vad de är för och hur man undviker dem. Sanofi använder cookies på sin webbplats. En cookie är en textfil som skickas från en server för en webbplats till besökarens dator och lagras där. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Det används för funktioner som identifierar vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies och lagras bara tillfälligt under tiden du besöker en sida.

Cookies identifierar hur många människor som besöker vår webbplats, enskilda sidor som besöks och när de besöks. Denna teknik lagrar ingen information om personens identitet och dess syfte är att hjälpa oss förbättra vår webbplats. De flesta webbläsare tillåter användaren att stänga av cookies men vissa funktioner på vår webbplats kanske då inte fungerar som förväntat. Information om besök på vår webbplats kommer inte att användas av eller utlämnas till tredje part för något annat syfte.

Om du inte vill att cookies lagras på din dator, kan du göra på följande sätt:
Stäng Sanofis webbplats. Ändra inställningarna i webbläsare (t.ex. Internet Explorer), så att programmet inte tillåter att cookies lagras. Inställningarna ändras på olika sätt i olika webbläsare. Mer information finns i hjälpavsnittet i webbläsaren.

5. Ansvarsbegränsning
Sanofi gör allt för att säkerställa att det innehåll som publiceras på webbplatsen är korrekt och aktuellt, och förbehåller sig rätten att när som helst ändra innehållet utan föregående meddelande. Trots detta kan inte Sanofi till fullo garantera att den information som publiceras på webbplatsen är korrekt, precis, aktuell och uttömmande. Därför kan inte Sanofi hållas ansvarigt för:

  • eventuella brister i exakthet, korrekthet eller fullständighet hos informationsinnehållet på webbplatsen;
  • eventuella skador till följd av att informationen eller materialet på webbplatsen har ändrats vid olaga intrång av tredjepart;
  • eventuella direkta eller indirekta skador, oavsett orsak, ursprung, art eller följder, även om Sanofi kunnat förutse sådana skador, oavsett om de orsakats av i) anslutning till eller brist på anslutningsmöjlighet till webbplatsen, ii) användning av webbplatsen, inklusive skada eller virus som kan infektera datorsystemet eller någon annan produkt och/eller iii) tilltro till information som direkt eller indirekt tillhandahållits genom webbplatsen.

Materialet på webbplatsen och alla övriga webbplatser tillhandahålls utan några som helst uttryckliga eller underförstådda garantier. Sanofi ger inga uttryckliga eller underförstådda garantier angående, men ej begränsat till, säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.

6. Webbplatsens tillgänglighet
Du informeras härigenom om i) att det är tekniskt omöjligt att tillhandahålla webbplatsen utan fel och att Sanofi inte kan ta på sig ansvaret för detta, ii) att fel kan göra att det inte går att ansluta till webbplatsen tillfälligt och iii) att webbplatsens drift kan påverkas negativt av omständigheter och prestanda utanför Sanofis kontroll, som till exempel överförings- och telekommunikationsförbindelser mellan Sanofi och ditt system och mellan Sanofi och andra system och nätverk. Sanofi och/eller dess leverantörer kan när som helst ändra eller stänga hela eller delar av webbplatsen, tillfälligt eller permanent, för att utföra underhållsarbete på och/eller förbättra och/eller ändra webbplatsen. Sanofi ansvarar inte för ändringar eller tillfälliga eller permanenta avbrott på webbplatsen.

7. Produktinformation
Informationen som finns på eller sänds från webbplatsen kan innehålla direkta eller indirekta referenser till Sanofis produkter, program och tjänster som inte är avsedda eller tillgängliga för vissa länder eller regioner, eller som eventuellt tillhandahålls under ett annat varumärke, och som eventuellt lyder under andra regler och användningsvillkor beroende på land. Sådana referenser ska inte tolkas som att Sanofi har för avsikt att sälja dessa produkter, program eller tjänster i ditt land. Om du vill ha information om de produkter, program och tjänster som finns tillgängliga där du bor (region/land), kontakta ditt lokala Sanofi-kontor eller din lokala Sanofi-återförsäljare.

8. Jurisdiktion
Webbplatsen och dess innehåll regleras av svensk lagstiftning. Alla eventuella rättstvister avseende webbplatsen och dess innehåll kommer att handläggas av svenska domstolar.

9. Kontaktinformation

9.1 Utgivare för webbplatsen:
Sanofi AB
Organisationsnummer: 556441-2574
VAT-nummer: SE556441257401
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige

9.2 Ansvarig utgivare:
Anna-Kaija Grönblad, VD, Sverige

9.3 Site Hosting:
Microsoft nederland B.V – Evert van de Beekstraat 354 – 1118 CZ Schiphol (Amsterdam)
www.microsoft.com/nl-nl
Microsoft Nederland B.V är del av Microsoft Corporation, 1 Microsoft Way, 98052 – Redmond, Washington, USA

10. Foto/video rättigheter
CREDIT: BY VIKTORCAP
IMAGE NUMBER: 522488501

Thinkstock royalty-free:
Royalty-free. Worldwide rights.

Where Purchaser is licensing Licensed Material on behalf of a Licensee (in this case, Sanofi), Purchaser hereby represents and warrants that: Purchaser is authorised to act as an agent on behalf of Licensee and has full power and authority to bind Licensee to this Agreement.

If the Licensed Material is Reproduced on a website, Licensee shall post terms and conditions on the website that include restrictions on downloading the Licensed Material for other than personal use, and prohibit republication, retransmission, reproduction or other use of the Licensed Material.

Full licence terms: http://www.thinkstockphotos.co.uk/legal/license-information-details

Licence duration:
For duration of Havas Life Medicom's subscription. Images incorporated into projects during the subscription term can be used indefinitely in the same project and in other projects

CREDIT: JUSTIN BATTERMANN

Getty royalty-free:
Royalty-free products may be used by you multiple times for multiple projects without incurring additional fees. Royalty-free pricing is based solely on the file size of the product you need and the number of people entitled to use it (maximum 10), not the specific use. You don't have to pay any additional royalties for successive uses of a royalty-free product. However, as with all Getty Images licences, the rights granted are non-transferable and are personal to you. This means that if you license a royalty-free product to be used in a derivative work by your client or any other person, they may not use the licensed product separately from the derivative work. Royalty-free licences are always non-exclusive. All licences of royalty-free products are subject to Getty Images' Royalty-Free Licence Agreement.

Where Purchaser is licensing Licensed Material on behalf of a Licensee (in this case, Sanofi), Purchaser hereby represents and warrants that: (i) Purchaser is authorised to act as an agent on behalf of Licensee and has full power and authority to bind Licensee to this Agreement; and (ii) if Licensee subsequently disputes such power or authority, Purchaser shall be liable for any failure of Licensee to comply with the terms of this Agreement. Nothing in this Section 2.13 shall excuse Purchaser's obligation to make payment to Getty Images of the Licence Fee.

Credit required for editorial uses only.

If the Rights and Restrictions allow Reproduction of the Licensee Work on a website, Licensee shall post terms and conditions on its permitted websites that prohibit downloading, republication, retransmission, reproduction or other use of the Licensed Material as a stand-alone file.

Full license terms: http://www.gettyimages.co.uk/Corporate/LicenseAgreements.aspx#RF

CREDIT: Gabriel__bostan
IMAGE NUMBER: 526834401

Thinkstock royalty-free:
Royalty-free. Worldwide rights.

Where Purchaser is licensing Licensed Material on behalf of a Licensee (in this case, Sanofi), Purchaser hereby represents and warrants that: Purchaser is authorised to act as an agent on behalf of Licensee and has full power and authority to bind Licensee to this Agreement.

If the Licensed Material is Reproduced on a website, Licensee shall post terms and conditions on the website that include restrictions on downloading the Licensed Material for other than personal use, and prohibit republication, retransmission, reproduction or other use of the Licensed Material.

Full licence terms: http://www.thinkstockphotos.co.uk/legal/license-information-details

Licence duration:
For duration of Havas Life Medicom's subscription. Images incorporated into projects during the subscription term can be used indefinitely in the same project and in other projects

Copyright © 2016 Sanofi